Keski-Suomen Kanakoiraharrastajat ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Kanakoiraharrastajat ry. ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2§ Yhdistyksen toiminta käsittää Keski-Suomen kennelpiirin alueen ja sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten kanakoirien kasvatusta, jalostusta ja metsästyksellistä käyttöä toimialueellaan.

3§ Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa mm.

  1. tekemällä yhdistyksen toimialueella valistustyötä järjestäen keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja -kilpailuja,
  2. tuottamalla ja levittämällä oikeaa tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä harrastajien että yleisön keskuudessa,
  3. seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita,
  4. ylläpitämällä yhteyksiä rotu- ja muihin alan järjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puitteissa,
  5. suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllä mainittuja tehtäviä rotujärjestön tekemiä päätöksiä tai ohjeita noudattaen

4§ Yhdistyksen jäsenyydet
Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Keski-Suomen kennelpiiri ry:n jäsen

5§ Vuosijäsenyys
Yhdistyksen vuosijäseneksi pääsee kirjallisen anomuksen perusteella henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka jäsen on yhdistyksen vuosijäsen. Perhejäsen ei ole oikeutettu saamaan yhdistyksen äänenkannattajalehteä.

6§ Kunnia- ja ilmaisjäsenyys
Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi hallituksen yksimielisellä esityksellä henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Tuomarijäseneksi voidaan hyväksyä kanakoirarotujen ulkomuoto- ja ylituomarit. Tuomarijäsenet ovat ilmaisjäseniä. Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet yhdistyksen kokouksissa ja toiminnassa.

7§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hänen tulee suorittaa eroamisvuonna voimassa olevat jäsenmaksut ja maksut, jotka ovat jo erääntyneet tai joihin hän on määräajaksi sitoutunut.

Jos yhdistyksen jäsen ei ole toimintavuoden aikana suorittanut jäsenmaksuaan, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan, taikka hyvien tapojen vastaisesti tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai on erotettu Suomen kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

8§ Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin. Erotettu jäsen voi valittaa erottamisestaan yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän hallitukselle 30 päivän kuluessa tiedon erottamisesta saatuaan. Yhdistyksen kokous päättää erottamisesta 2/3 äänten enemmistöllä. Jäsen on velvollinen noudattamaan hyviä metsästystapoja. Jäsen on velvollinen suorittamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä toimittamaan tiedot kanakoiraharrastuksensa saavutuksista vuosittain johtokunnalle.

9§ Omistukset ja varainhankinta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa tai vuokrata tarpeellisia kiinteistöjä ja alueita, muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia, järjestää arpajaisia tai harjoittaa yhdistyslain 5§:ssä tarkoitettua toimintaa.

10§ Tili- ja toimintavuosi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen tilintarkastajille ennen tammikuun 31. päivää. Tilintarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun 15. päivään mennessä.

11§ Vuosikokous
Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen; vuosikokoukseen maaliskuun 15. päivään mennessä.

12§ Ylimääräinen kokous
Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii tai kun yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, kaikissa tapauksissa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.

13§ Kokousten koolle kutsuminen
Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Kutsut kokoukseen toimitetaan kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta.

14§ Kokouksissa äänestäminen
Kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana. Kaikki asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli laista ja säännöistä ei muuta johdu. Lippuäänestys suoritetaan sitä vaadittaessa ja kannatettaessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kanta.

15§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintavuodelle
Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut kuluvaksi toimintavuodeksi
Toimitetaan puheenjohtajan vaali, hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle, kahden tilintarkastajan vaali ja kahden varatilintarkastajan vaali
Hallituksen esittämien toimikuntien vaali
Valitaan yhdistyksen edustajat kotipaikkakunnan kennelpiirin kokouksiin ja muihin tarvittaviin edustustehtäviin
Hallituksen kokouksen päätettäväksi kokouskutsussa esittämät asiat
Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
16§ Hallituksen kokoonpano ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi kolmeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Taloudenhoitaja ja sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi jäsentä ja määrätään kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet arvalla. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Varsinaisen jäsenen toimintakausi voi kestää enintään kolme (3) peräkkäistä kautta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme varsinaista jäsentä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.

17§ Nimenkirjoitusoikeudet
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa taloudenhoitajan tai luottamushenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

18§ Hallituksen tehtävät:

hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat,
kutsua jäsenet kokouksiin ja valmistella kokouksille sääntöjen mukaan esitettäviksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset,
tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
päättää jäsenten erottamisesta ja ottamisesta,
edustaa yhdistystä sekä vastata yhdistyksen puolesta,
hoitaa yhdistyksen taloutta sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
päättää ja pitää kirjaa myönnetyistä kunnianosoituksista, palkinnoista ja ansiomerkeistä.


19§ Sääntöjen muuttaminen
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

20§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Purkamispäätöksen on saavutettava kokouksessa vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen varat, arkisto ja tarpeisto luovutettakoon sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle rotujärjestölle, rekisteröidylle yhdistykselle tai Suomen Metsästysmuseolle, yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan.

21§ Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa on säädetty.